Startsite » Algemene Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden & AVV


(Deze tekst is uit het Duits vertaald. Bij betwistingen is enkel de Duitse versie rechtsgeldig)

Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden zijn geldig voor alle (ook toekomstige) leveringen en diensten. Deze voorwaarden gelden als aanvaard, uiterlijk met de ontvangst van de goederen, maar evenwel ten vroegste met de bevestiging de AVV gelezen te hebben op de bestelpagina van de online shop op het internet. Daarmee in strijd zijnde verkoop of respectieve aankoopvoorwaarden van de koper worden alleen erkend, wanneer ze uitdrukkelijk, schriftelijk overeengekomen zijn. Nevenafspraken evenals toevoegingen aan de overeenkomst zijn ongeldig, voor zover ze niet schriftelijk door de Firma Origin of Life bevestigd zijn.

Aanbieding en afsluiten van een contract

Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer Origin of Life een bestelling van de koper schriftelijk of per telex bevestigt. Hetzelfde geldt voor toevoegingen, wijzigingen of nevenafspraken. Origin of Life behoudt zich het recht voor, het afsluiten van een contract door middel van een pro forma rekening te bevestigen. Maten, tekeningen en afbeeldingen zijn niet bindend. Verbeteringen of wijzigingen aan de prestaties zijn toegelaten, voor zover deze, rekening houdend met de belangen van de firma Origin of Life, door de koper kunnen aanvaard worden. Bij speciale diensten en ontwikkelingsopdrachten geldt een schriftelijke afspraak en prijstoezegging als niet bindende toezegging, aangezien zich onvoorzienbare termijn - en prijswijzigingen kunnen voordoen.

Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief 16% B.T.W. vanaf het magazijn te Baindt. Voor alle leveringen geldt contante betaling bij ontvangst van de goederen, voor zover er geen andere schriftelijke afspraken zijn. Wanneer niets anders is overeengekomen, is de Firma Origin of Life 7 kalenderdagen (vanaf de datum van aanbieding) gebonden aan de, in hun aanbod, vermelde prijzen. Bindend zijn de prijzen die in de orderbevestiging van Origin of Life vermeld zijn. Bijkomende diensten die in de orderbevestiging niet vermeld worden, worden afzonderlijk berekend.

Levering- en prestatietermijnen

Alle leveringsovereenkomsten moeten schriftelijk aangegaan worden. Leveringstermijnen vangen aan met de datum van orderbevestiging door Origin of Life. Gezamenlijke leveringsverplichtingen gelden enkel bij eigen, tijdige toelevering. Origin of Life moet indien nodig, passende schikkingen treffen. Gedeeltelijke leveringen en gedeeltelijke prestaties zijn toegelaten. Bij leveringsovereenkomsten geldt elke deellevering / gedeeltelijke prestatie als zelfstandige prestatie. Er is geen sprake van laattijdige levering in geval van overmacht of op grond van gebeurtenissen die het de verkoper wezenlijk bemoeilijken of onmogelijk maken. Hierbij tellen storingen in de exploitatie, overmacht, stakingen enz., of deze zich voordoen in het eigen bedrijf of in het bedrijf van de leverancier(s) of de toeleverancier(s). In deze gevallen kan de koper geen schadevergoeding wegens niet-nakoming eisen. Origin of Life heeft het recht om in geval van vertraging, waarvoor de firma niet verantwoordelijk is, de levering of prestatie uit stellen voor de duur van de vertraging, vermeerderd met een termijn van 2 maanden. Er kan ook volledig of gedeeltelijk van de overeenkomst worden afgezien, voor wat betreft het nog niet afgehandelde deel. Bij leveringsvertragingen, waarvoor de Firma Origin of Life niet verantwoordelijk is, hebben de kopers, bij uitsluiting van het recht op schadevergoeding, enkel het recht hun bestelling op te zeggen.

Verzending en risico overdracht

Van zodra de goederen afgeleverd zijn aan de personen die voor het transport zorgen of van zodra de zending uit het magazijn van Origin of Life vertrokken is, is alle risico voor de koper. Bij zendingen aan Origin of Life draagt de verzender alle risico, zowel het transportrisico (tot bij aankomst van de goederen bij Origin of Life), als de totale transportkosten.

Betalingsvoorwaarden

De rekeningen zijn volgens overeenkomst per debitering, contant, per rembours tegen contante betaling, rembours met eurocheque of contante betaling bij het zelf afhalen, voor zover niets anders overeengekomen is. Alle betalingen worden principieel van de oudere schuld afgehouden, onafhankelijk van anders luidende regelingen van de koper. Zijn er reeds aanmaningen tot betaling en interesten ontstaan, dan wordt de betaling eerst van de kosten, daarna van de interesten en tot slot van de hoofdrekening afgehouden. De koper is tot schuldvergelijking, achterhouding of vermindering, alleen dan gerechtigd wanneer de tegeneisen rechtsgeldig vastgesteld worden of onbetwistbaar zijn. Gedeeltelijke leveringen en gedeeltelijke prestaties kunnen afzonderlijk aangerekend worden. Een betaling is pas voldaan wanneer het gevorderde bedrag op de bankrekening van de Firma Origin of Life is gecrediteerd of er een contante betaling gebeurde. Hetzelfde geldt voor het innen van een cheque. Als een koper zijn betalingsverplichting niet nakomt, zijn betalingen uitstelt of als een bank een cheque niet inlost, is Origin of Life gerechtigd zonder voorafgaande verwittiging af te zien van de leveringsovereenkomst. In deze gevallen zijn, zonder bijzondere verwittiging, alle vorderingen van de firma Origin of Life op de koper in één bedrag opeisbaar. Hetzelfde geldt als Origin of Life andere omstandigheden vaststelt die de kredietwaardigheid van de koper in vraag stellen. Wil Origin of Life zich toch verder aan de overeenkomst houden, dan heeft de firma het recht vooruitbetalingen, bankwaarborg of borgstelling te vorderen. Origin of Life behoudt zich het recht voor, de in gebreke zijnde koper van verdere leveringen uit te sluiten, ook al zijn voordien passende leveringsovereenkomsten gesloten. Vanaf het moment van achterstal van betaling is Origin of Life gerechtigd, rente aan te rekenen en dit ten belope van de door handelsbanken berekende rentevoet voor rekening-courant kredieten. De koper draagt de totale kosten: de kosten voor de aanmaning tot betalen, de gerechtskosten en de uitvoeringskosten. Origin of Life heeft het recht de vorderingen over te dragen. Origin of Life behoudt het eigendomsrecht op de geleverde goederen en diensten tot bij volledige betaling van alle bestaande of toekomstige vorderingen, die uit de zakelijke overeenkomsten (van welke aard of rechtsgrond die ook mogen zijn) met de koper voortvloeien. Bij rekening-courant blijven de goederen eigendom van Origin of Life tot het totaalbedrag is betaald. Worden Origin of Life producten gebruikt voor de aanmaak of samenstelling van nieuwe producten, dan heeft Origin of Life het mede eigendomsrecht op deze producten (volgens de onderlinge verhouding). Worden de door Origin of Life geleverde producten vermengd of verbonden, dan doet de koper meteen afstand van zijn eigendomsrecht, respectievelijk mede eigendomsrecht op het nieuwe product, en bewaart dit zonder kosten en met de nodige zorg voor Origin of Life. Bij achterstand van betaling – in het bijzonder bij niet innen van een cheque – heeft Origin of Life het recht om, zonder het voorleggen van een passende titel of volmacht, de nog niet betaalde goederen (volgens het eigendomsrecht) door een gevolmachtigde (deze dient zich wel te legitimeren) te laten weghalen uit de bedrijfsruimtes van de koper. De koper draagt volledig de kosten van het transport.

Waarborg

De waarborgtermijn voor alle, door ons geleverde producten, bedraagt 6 maand, tenzij het contractueel en schriftelijk een andere regeling getroffen werd. De termijn vangt aan met de leveringsdatum. Wanneer gebruik of onderhoudsaanbevelingen van Origin of Life niet nagekomen worden, er wijzigingen aangebracht worden, delen verwisseld worden of materiaal gebruikt wordt dat niet overeenstemt met de originele specificaties, dan vervalt de waarborg. Aanspraken op waarborg zijn niet overdraagbaar. Een garantieaanspraak of een eventueel gebrek dient onverwijld, echter ten laatste binnen de week, schriftelijk aan Origin of Life gemeld te worden, omdat anders de waarborg vervalt. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het herstellen of vervangen van de beschadigde geleverde voorwerpen. Aansprakelijkheid door normale slijtage is uitgesloten. Bij directe service (in geval van garantie) door een andere service aanbieder is de koper verplicht zich, bij gebreken, op eigen kosten tot de desbetreffende firma te richten.

Overige aanspraken op recht tot schadevergoeding

Voor de verkoopsvoorwaarden, alsook voor de gehele rechtsbetrekkingen tussen Origin of Life en de koper geldt het recht van de Duitse Bondsrepubliek als dwingend bepalend. Andere nationale rechten, evenals het uniforme nationale recht van in- en verkoop/ EKA, EKAG, telkens van 17.07.1973, zijn uitgesloten. Voor zover de koper, afgestudeerde van een economische hogeschool (HGB), juridisch persoon van publiek recht of openbaar “Sondervermögen” is, is de rechtbank te Ravensburg als enige bevoegd voor alle geschillen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit de zakelijke betrekkingen. Indien een bepaling in deze verkoopsvoorwaarden of een andere bepaling in het raam van andere overeenkomsten nietig zouden zijn, dan heeft deze geen impact op de werking van alle andere bepalingen of overeenkomsten.

Nieuwe wet op “dienstverlening op afstand”

Volgens §361a BGB heeft u, sinds 30.06.2000, een recht tot herroepen van vier maand. Deze termijn verkort zich tot 2 weken wanneer u de verwijzing schriftelijk ontvangt.

Origin of Life Ltd.

Main Street 243
Gibraltar


Terug